Πραγματικές ανάγκες και πραγματοποιήσιμες προτάσεις για ψηφιακή σύνδεση ατόμων με νοητική αναπηρία: Η εμπειρία του Right to Connect Now

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί μέρος των αποτελεσμάτων του έργου Right to Connect Now, το οποίο αφορά θέματα προσβασιμότητας και ψηφιακής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία. Θα συζητηθούν θέματα σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση, τη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων σε μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα γνωστικής προσβασιμότητας και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος για τα άτομα με νοητική αναπηρία.

  • Μαρία Μούκα

    Webinar Host

  • , ,